Polityka zintegrowanego systemu zarządzania, jakością, środowiskiem oraz BHP

 

 

Działalnością firmy „Lubatex" Spółka z o.o. jest produkowanie i dostarczanie odbiorcom wyrobów tekstylnych  przy jednoczesnym stałym zmniejszaniu uciążliwości produkcji dla środowiska oraz dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz osób znajdujących się na terenie Spółki. Aby System Zarządzania mógł osiągać zamierzone cele określamy czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla jej działania, charakteryzujemy potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych, a także odnosimy się do określonych ryzyk i szans. Dla osiągnięcia zaufania klienta do dostarczonego wyrobu, zobowiązujemy się do ustalania potrzeb naszych odbiorców, określania ich w formie wymagań dla Spółki oraz ciągłego doskonalenia działań na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Znając poziom naszych oddziaływań środowiskowych - wynikających ze stosowanych procesów technologicznych - uznajemy ograniczanie ich za jeden z priorytetowych elementów strategii Spółki. Troska o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa widoczna jest we wszystkich działaniach Spółki. Dla potwierdzenia przyjętych celów realizujemy następujące działania:

 

• utrzymujemy współpracę i wymianę informacji z klientami dla rozpoznania wymagań i ustalenia stopnia zadowolenia,

• wykorzystujemy tylko surowce dostarczane przez sprawdzonych i zatwierdzonych dostawców,

• systematycznie podnosimy jakość i konkurencyjność naszych usług,

• utrzymujemy w pełnej gotowości sprzęt i urządzenia technologiczne, wdrażając do procesu produkcyjnego nowoczesne rozwiązania techniczne,

• prowadzimy ciągłe i wszechstronne szkolenie pracowników podnosząc ich kwalifikacje w zakresie realizacji oczekiwań odbiorców naszych wyrobów, podnosząc ich świadomość ekologiczną oraz świadomość z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

• konsekwentnie ograniczamy negatywny wpływ procesu technologicznego na środowisko naturalne,

• realizujemy działania ukierunkowane na zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Spółki,

• prowadzimy pomiary procesów i analizę uzyskanych danych wyznaczając kierunki doskonalenia,

• spełniamy wymagania zawarte w przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących przedsiębiorstwa.

Realizacja tych elementów prowadzona jest w oparciu o działania zgodne z wymogami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi jakości, ochrony środowiska i bhp. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających z niniejszej polityki ustalone zostały zakresy odpowiedzialności, uprawnień i współdziałania. Polityka stanowi integralny element strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem i wyznacza podstawy w zakresie jakości ochrony środowiska i bhp. Zarząd „Lubatex" Spółka z o.o., zapewnia, że niniejsza Polityka jest wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki, została zakomunikowana pracownikom i wszystkim stronom zainteresowanym oraz że jest przeglądana i aktualizowana w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

 

Prezes Zarządu „Lubatex" Spółka z o.o.

Arkadiusz Kubacki